skip to Main Content

Privacy verklaring The Badass Collective

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Zoetermeer aan de Savelsbos 52 (2716HB), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76398137 en draagt de naam Badass. Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via hello@thebadasscollective.com. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.  Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. Verantwoordelijke behoudt zich aan het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 04-11-2020. 

 

Informatie over de verwerkingen
Verantwoordelijke verwerkt de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternamen, adressen, mailadressen, telefoonnummers, postcodes en woonplaatsen.. Verantwoordelijke verwerkt uw persoonsgegevens met als doel Klanten beter te begrijpen, hen te kunnen mailen, een kaartje te kunnen sturen en om te zien waar de doelgroep vandaan komt. Om met o.a. advertenties goed te kunnen targetten.. De persoonsgegevens worden voor een termijn van twee jaar opgeslagen. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten grondslag:
Het verwerken is gebaseerd op toestemming van de persoon van wie de persoonsgegevens verwerkt worden (deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken); Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst; Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Verantwoordelijke rusten. Het niet verstrekken van persoonsgegevens heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet tot uitvoering gebracht kan worden.. De persoonsgegevens worden toegestuurd naar een land dat buiten de Europese Economische Ruimte ligt, dat is toegestaan omdat de persoonsgegevens alleen doorgegeven worden aan verwerkers in landen waarvan de Europese commissie heeft vastgesteld dat dit land een passend niveau van beveiliging van persoonsgegevens biedt..

Cookie
Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren. 

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden
Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. Tevens verwerkt verantwoordelijke persoonsgegevens met Onder andere: MailBlue (Activecampaign), MoneyBird, Kajabi, Mollie b.v. (niet uitsluitend: WordPress).. De verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacy rechten
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. U kunt de door u zelf verstrekte gegevens inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar hello@thebadasscollective.com. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan hello@thebadasscollective.com. Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

 

lees hier de Algemene voorwaarden & Disclaimer

[jr_instagram id="3"]
Back To Top